KOBE ASIA TOUR 2007-TAIWAN

KOBE?????????? 2007.09.06 ??-???-(NEO19 NIKE?????)-??????????